Klimatikus változások mint a fegyveres konfliktusok ugródeszkái?

Klimatikus változások mint a fegyveres konfliktusok ugródeszkái?

A klímaváltozás és az egyiptomi „arab tavasz”

2019.02  | Olvasási idő: 7 perc

A napjainkban egyre inkább csak a „fenyegetések felerősítőjeként” (threat multiplier) emlegetett klímaváltozást, annak közvetlen hatásait és közvetett következményeit már számos esetben azonosították egy-egy fegyveres konfliktus forrásaként. Vízért folytatott harc, szárazság elől való tömeges migráció, új területek kényszerű meghódítása… ezek a folyamatok árnyékként kísérték végig az emberiség történelmét. Mégis miben más akkor napjaink Közel-Keletének esete? Milyen szerepet töltött be a 2000-es évek elején kibontakozó, 2009 és 2011 között tetőző, kilencszáz éve nem tapasztalt aszály az egyiptomi „arab tavasz” kirobbanásában? Hogyan válhat az éghajlatváltozás kultúrák és régiók történelmének legfontosabb alakítójává? Kutatói cikksorozatom második darabjában a 2010–2011-es kairói tüntetéssorozatra fókuszálva többek között ezen kérdéseket kívánom körbejárni.

Az „arab tavasz” 2010–2011-ben Egyiptomot sem kerülte el, demokratikus változást ígérve Hoszni Mubarak évtizedek óta tartó autoriter kormányzásában. Akárcsak más közel-keleti városok esetében, Kairó életében is hatalmas erővel tört fel a feszültség, és szinte polgárháborús körülmények álltak elő a nyomában. A 2000-es évek második évtizedének elején a vártnál jóval nagyobb hirtelenséggel kirobbanó tüntetések meglepetésként érték a világ politikai vezetőit. Az addig működőképesnek tűnő, csendes országok 20-30-40 éve uralmon lévő teljhatalmú vezetői egyik pillanatról a másikra tűntek el a színről, káoszt és anarchiát hagyva maguk után. Az etnikai-vallási feszültségek, a gazdasági válságok, a társadalmi és politikai elégedetlenség hátterében azonban sokszor a szárazság és az ennek következtében fellépő vízhiány áll. Felvetődik tehát a kérdés, vajon miért éppen 2010–2011-ben vált tarthatatlanná a feszültség, illetve milyen szerepet tölthetett be mindebben a súlyos aszály?

A cikksorozat első részében már írtam a Közel-Kelet térségében kilencszáz éve nem tapasztalt és ezért történelmi jelentőségű szárazságról. A paleoklimatológiai adatok segítettek megérteni a jelenség horderejét, s ezt a NASA is alátámasztotta egyik legújabb tanulmányában. Az aszály rendkívüliségét igazoló, Egyiptomra koncentráló klimatológiai elemzések szintén meggyőző módon igazolták azt, hogy a 2000-es évek elején kibontakozó szárazság tetőpontja 2009 és 2011 közé tehető. Ez pedig éppen a Tahrír téri tüntetéssorozat eszkalálódásának időpontja. Adódik tehát a kérdés, vajon ez a természeti jelenség hatással lehetett-e a térségben felgyülemlett feszültségek felszínre törésére?

31551384893_8bd1a0a1d9_b.jpg

A képen jól látható, hogy a Nílus vörössel jelölt völgyét milyen jelentős mértékben sújtja a csapadékhiány
Forrás: Grid Arendal

Az összefüggés-láncolat első vizsgált aspektusát a térséget a 20. század második felétől sújtó népességrobbanás jelenti. Az elmúlt ötven évben Egyiptom lakossága 194%-os növekedésen ment keresztül, ez pedig azt jelenti, hogy az 1960-as évek elején nagyjából 27 millióra rúgó lakosságszám 2011-re már 85,8 millióra növekedett. A népesség ennyire rövid időn belül tapasztalható ilyen léptékű megugrása roppant súlyos következményekkel járt, s igen nagy nyomás alá helyezte Egyiptom már eredetileg sem kifejezetten erős környezeti kapacitásait. A gyors ütemű demográfiai növekedés komoly hatással volt a társadalom korfájára, s elsősorban a munkaképes korosztályba tartozók számát duzzasztotta fel. Az 1990-es években mért 54,4%-ról 2011-re 63%-ra ugrott a 15 és 64 év közötti lakosság hányada. Az arab világot illetően általánosságban is elmondható, hogy a társadalomban nagyon magas a fiatal korcsoport aránya, s ez Egyiptomban a tüntetések idején is igaz maradt. Mindez pedig a munkanélküliség szempontjából válik majd roppant releváns tényezővé.

A növekvő népességszám tehát egyre növekvő igényekkel járt együtt, ez pedig – ahogy korábban már utaltam rá – a fennálló környezeti szűkösség súlyosbodásához vezetett. Az erőforrások beszűkülésének hatását tovább hatványozta a térségre ezidőtájt nehezedő történelmi mértékű aszály, előidézve ezzel a feszültség további fokozódását.

A vízhiány kritikussá érésének tetőpontja tehát a már bemutatott rendkívül súlyos közel-keleti aszály volt. Utaltam már rá, hogy Egyiptomban a vízkészletek eredendően rendkívül sérülékenyek, hiszen az átlagos éves csapadékmennyiség csupán 51 mm, az ország fő vízforrását pedig a növekvő mértékű szennyezésnek, illetve a klímaváltozás hatásainak kitett Nílus jelenti. A folyótól való függés érzékeltetésére álljon itt csak annyi, hogy a lakosság 85%-át ez látja el vízzel, valamint eköré épül a teljes, az ország területének egyébként mindössze 3%-át kitevő megművelhető földterületre összpontosuló mezőgazdasági szektor is. Mindezt súlyosbítja a pazarló és korszerűtlen öntözési technika, illetve a kritikus szárazság is. Ezek a tényezők jelentős kihívások elé állították az ország gazdaságát, és minden bizonnyal hozzájárultak a társadalmi feszültség fokozódásához.

A mezőgazdaság ugyanis az ország bruttó hazai termékének 15%-át képezi, s az összes munkahely 28%-át adja. A súlyos aszály következtében fellépő vízhiány azonban drasztikus visszaesést okozott a termelésben a 2008–2009-es időszakot követően. A közel 24 millió tonnáról 2011-re alig 19 millióra zuhant az megtermelt gabona mennyisége, ez pedig az elmúlt húsz évben mért legalacsonyabb értéknek minősül. Egyiptom az 1990-es évek vége óta szorul jelentős gabonaimportra; ez egybeesik a kritikus aszály megjelenésének idejével, ahogy azt az Old World Drought Atlas paleoklimatológiai adatai is alátámasztják. Az importkitettség oda vezetett, hogy világviszonylatban Egyiptom gabonabehozatalban ma már Japánnal vetekszik az első helyért, ugyanis teljes gabonaszükségletének 40%-át az országon kívülről kénytelen fedezni. A legmagasabb behozatali érték 2011–2012-ben volt mérhető, ehhez hasonlót pedig az 1990-es évek eleje óta nem tapasztaltak az országban. Mindez a rendkívül súlyos szárazság tetőzésének tudható be.

A feszültséget azonban tovább fokozhatta a 2008-ban kirobbant világgazdasági válság is. Ennek nyomán ugyanis az egekbe szökött mind a gabona, mind pedig az olaj ára. Egyiptom, illetőleg a hozzá hasonló helyzettel küzdő államok a kíméletlen időjárási körülmények következtében azonban kénytelenek voltak ennek ellenére is a behozatalra támaszkodni. Ez pedig arra ösztönözte a gabonaexportáló országokat, hogy még magasabb árat szabjanak a külpiacokon eladni kívánt gabona számára, hiszen számíthattak rá, az importra szoruló nemzetek azt is ki fogják fizetni.

shutterstock_431079634.jpg

Tüntetés Egyiptomban.
Forrás: Shutterstock

Visszautalva a mezőgazdaság társadalmi aspektusaira, ez a szektor nyújtja az ország munkahelyeinek majdnem 30%-át, ha pedig csak a nőket vizsgáljuk, ez a szféra foglalkoztatja a női munkaerő 45%-át. Felső-Egyiptomban pedig a foglalkoztatottak 55%-a él mezőgazdasági függésben. Ezek az adatok jól szemléltetik, hogy mekkora kockázati tényezőt jelent egy-egy aszályos időszak az ország számára. A negatív hatásokat tovább fokozza, hogy Egyiptomban a mezőgazdasági termelés jobbára kisbirtokosi struktúrában folyik, ezeknek a birtokoknak az eszközei pedig korszerűtlenek, így aztán tulajdonosaik esélye még tovább csökken arra, hogy fel tudják venni a klimatikus változások elleni harcot. Ezek a tényezők együtt tehát hozzájárulhattak ahhoz, hogy a vidéki lakosság egy része a városi lehetőségek között próbáljon meg élhetőbb körülményeket találni. A szárazság hatására még kritikusabbá váló vízhiány, illetve ennek nyomán a gazdálkodási nehézségek következtében kialakult munkanélküliség a mezőgazdaságban dolgozók esetében komoly ösztönzője lehetett a „menekülésnek”, illetve hozzájárulhatott a lakosság közötti kétségbeesés fokozódásához. Nem tekinthető tehát véletlennek, hogy a városiasodás üteme az 1990-es évek végén, illetve a 2000-es évek elején, valamint 2008 és 2013 között ért el nagyobb mértéket. Ezek az időszakok ugyanis egybeesnek a súlyos aszály beköszöntének és tetőzésének idejével, valamint a Tahrír téri tüntetések eszkalálódásával.

Az „arab tavasz” közvetlen kiváltó okait illetően nagyrészt konszenzus van a szakértők körében. Ezek a fiatalkori munkanélküliség, az importált gabonától való függés és a magas gabonaárak, a lehetőségek és kilátások teljes hiánya, a nagyfokú egyenlőtlenség, valamint a változó identitások lehettek. Utóbbi alatt a radikalizmus fokozódást, valamint a városiasodás következtében fellépő, egyre kevertebb (heterogénebb) társadalmi képet értem. Mindennek fényében két fontos összefüggésre érdemes felhívnunk a figyelmet. Az egyik, hogy a mezőgazdasági szektor számít az ország fiatalokat legnagyobb számban foglalkoztató szférájának. 2007 és 2010 között azonban óriási mértékű növekedés figyelhető meg a munkanélküliségi rátában. Ez a tendencia egybeesik az aszály tetőzésének idejével, ezáltal pedig a termelés visszaesésével. A súlyos szárazság következtében fellépő vízhiány a korábban már bemutatott módon vezetett el a mezőgazdasági szektor válságához, a munkalehetőségek szűküléséhez, és a munkanélküliek arányának hirtelen megugrásához. Mivel az elmúlt évtizedek népességrobbanása a társadalom korfájában a fiatal korosztály kiszélesedéséhez vezetett, miközben a fiatalokat legnagyobb számban foglalkoztató szektor munkaerő-felszívó képessége csökkent, a feszültség folyamatosan fokozódott a társadalom leginkább agilis részében. A másik fontos összefüggés, hogy az urbanizáció következtében a fent jelzett módon nőtt a városok etnikai, kulturális és vallási heterogenitása, ez pedig csak további olaj volt a tűzre.

A bemutatott szempontok – a demográfiai változás, az ország túlzott függése a mezőgazdaságtól, a munkanélküliség megugrása – tehát mindegyik esetben a feszültség fokozódásának irányába hatottak. Az ezek esetében megfigyelhető drasztikus változások ideje is mindig ugyanarra a periódusra, tehát a 2009–2011 közötti időszakra tehető, ez pedig egyúttal a súlyos aszály tetőzésének ideje. A periódus vége egyszersmind az „arab tavasz” éve is. Tehát elmondható, hogy a klímaváltozás a vízhiány által válik a fenyegetéseket felerősítő faktorrá, azaz a vízszűkösség az a tényező, mely az adott szempont (népességrobbanás, mezőgazdasági válság, kényszerű urbanizáció) közvetítésével hozzájárult a feszültség kialakulásához.

Regisztrálj és fizess elő, hogy hozzáférhess az általunk kínált összes tartalomhoz!

Kíváncsi vagy a kutatóink által írt legfrissebb anyagokra? Szeretnéd elsőként elolvasni az elemzéseket? Akkor regisztrálj most!

Szeretnél egy olyan platform előfizetője lenni, ahol minden tudást megtalálsz egy helyen? Ahol nem csak mélyelemzések, de exkluzív online rendezvények anyagaiba is bepillantást nyerhetsz? Akkor ne habozz, vásárold meg kedvezményes áron elérhető előfizetési csomagjaink egyikét!