A romániai magyar kisebbségi közösség

A romániai magyar kisebbségi közösség

Határon túli perspektívák

2018.12  | Olvasási idő: 9 perc

Erdély Román Királysággal való egyesülését éppen száz éve, 1918. december 1-jén mondta ki a gyulafehérvári román nagygyűlés. A döntés révén 1 662 000 magyar ajkú vált a romániai magyar kisebbségi közösség részévé, melynek az évek során rengeteg megpróbáltatással és viszontagsággal kellett szembenéznie. Ebben az írásban az utóbbi két évtized legfontosabb eseményeit foglaljuk össze. 

Az 1989-es romániai forradalom komoly változásokat hozott az erdélyi magyarság számára is. A forradalom során, mely Tőkés László református püspök főszereplésével indult, elsöpörték a kommunista diktatúrát, élén Nicolae Ceausescuval, akinek nacionalista politikája súlyos következményekkel járt a Romániában élő nemzetiségekre, különösképpen a magyarokra és a németekre nézve. A magyar szerveződések már a forradalom első napjaiban megjelentek. Elsőként, december 22-én, a Bánsági Magyar Demokrata Szövetség jött létre, majd a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), melynek megalakulását hivatalosan 1989. december 25-én megjelenő Kiáltványának megjelenésével kapcsolják össze. Az RMDSZ ernyőszervezetként, a romániai magyarság „nemzetiségi közképviseleti és érdekvédelmi szervezete”-ként definiálta magát, mely világnézetre való tekintet nélkül képviseli az erdélyi magyar közösség érdekeit. A szintén ekkor zászlót bontó Kolozsvári Magyar Demokrata Tanács, a nagyváradi Magyar Demokratikus Tanács, illetve az RMDSZ helyi ideiglenes szervezetei rövid időn belül betagozódtak a párt soraiba.

Az RMDSZ megalapításának 25. évfordulóját ünnepli
Forrás: Wikipedia

Az RMDSZ jól szerepelt az 1990. május 20-án megrendezett parlamenti és elnökválasztásokon. A Képviselőházban a szavazatok 7,23%-át, míg a Szenátusban 7,20%-át sikerült megszereznie, ami összesen 41 (29+12) helyet jelentett a parlamentben. Az 1992-es helyhatósági választásokon a párt 131 polgármestert, valamint 2 616 helyi és 121 megyei tanácsost adott. Az RMDSZ 1990 és 1996 között ellenzéki pártként működve Románia negyedik legjelentősebb pártjává vált, 1996-ban pedig koalíciós partnerként kormányra került. Ezt követően folyamatosan változott a szerepe: 2000 és 2004 között ellenzékben, 2004 és 2008 között kormánykoalícióban, az ezt követő, gyakori kormányváltásokat hozó évek során pedig az események alakulásától függően hol ellenzékben, hol koalíciós partnerként képviselte a magyar érdekeket. Jelenleg, 2014 óta, az ellenzéki oldalon áll, és korábbi sikereihez képest meglehetősen elszigetelődött a romániai pártrendszeren belül.

Bár az RMDSZ hosszú ideig képes volt céljainak megfelelően valódi ernyőszervezetként működni, már a kilencvenes évek során megjelentek a párton belüli eltérő vélemények, főleg az autonómiát, illetve a román pártokhoz való viszonyt illetően. Ezek a törésvonalak a 2000-es évek elejére az erdélyi magyar politikai elit egységének egyértelmű szakadásához vezettek, ami hamarosan új pártok megalakulásában vált még inkább kézzelfoghatóvá. Bár már 2003-ban létrejött a Székelyföld autonómiáját célkitűzésként megfogalmazó Székely Nemzeti Tanács (SZNT), az erdélyi magyar közösség politikai életében 2008 hozott igazán nagy változást: ez volt az az év, amikor az addig egyedüliként fellépő RMDSZ mellett új párt alakult meg a magyar kisebbség érdekeinek képviseletére. A Magyar Polgári Párt (MPP) alapítója, Szász Jenő már 2000-ben bejegyeztette az RMDSZ ellenzékeként létrejött Udvarhelyi Polgári Egyesületet (UPE), mely 2004-ben Magyar Polgári Szövetségként működött tovább, azóta törekedve arra, hogy össz-erdélyi szintű párttá váljon. 2011-ben a harmadik magyar kisebbségi párt is megjelent a romániai palettán Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) néven, szintén az RMDSZ-szel szemben definiálva magát. Az autonómia és a román pártokhoz való viszony jelenleg is megosztja az erdélyi magyar politikai elitet, aminek hatásai negatívan érintik a közösség érdekérvényesítő képességét – bár az is tény, hogy Romániában mindezidáig egyetlen olyan politikai erő sem volt képes teret nyerni, amely bármilyen formában elfogadta volna a magyar kisebbség autonómia-törekvéseit.

Az erdélyi magyar kisebbség életét az ezredfordulót követően több külpolitikai vonatkozású esemény is érintette. Románia 2004-ben a NATO, 2007-ben pedig az Európai Unió tagjává vált. A magyar közösség mindkét esemény kapcsán reményeket táplált aziránt, hogy az euroatlanti integrációhoz való csatlakozás az „igazodási kényszer” hatására jelentős pozitív változást eredményez majd a román kisebbségpolitikában, ebben azonban mindkét alkalommal csalódnia kellett. A határok átjárhatóságát, és így az anyaországhoz való szorosabb kapcsolódást illetően azonban elmondható, hogy az EU-csatlakozás egyértelműen pozitív hozadékkal bírt (bár Románia jelenleg sem tagja a schengeni övezetnek). Ugyanebben az időszakban az anyaországi politikában is nagy jelentőségű változások történtek, először a 2001-ben elfogadott státustörvény, majd 2010-ben a kettős állampolgárság megadása vonta szorosabbra Budapest és az erdélyi magyarság kapcsolatát.

Az erdélyi magyar közösség Romániában
Forrás: Wikipedia

Az erdélyi magyar közösség számára a legnagyobb kihívást a nagyarányú népességfogyás jelenti. A 2011-es romániai népszámlálás adatai szerint mintegy 1 224 937 magyar él Romániában, amely közel 200 000-rel kevesebb magyart jelent a 2002-es adatokkal összehasonlítva (ami szintén hasonló nagyságrendben tért el az 1992-es népszámlálási eredményektől – amikor még 1 603 923 főt számlált az erdélyi magyar közösség). Az erdélyi magyarság alapvetően három fő régióban él, amelyekben igen eltérőek a feltételek a magyar identitás megőrzését illetően. A székelyföldi tömbben él a magyar kisebbség 33-40%-a, ez a régió Románia egyetlen magyar többségű területe, így természetes, hogy az etnikai identitás megőrzése kiemelt szerepet kap. A partiumi határ menti sávban él az erdélyi magyarok 23-35%-a, ezt a térséget a kiegyensúlyozott, viszonylag szimmetrikus román-magyar viszony jellemzi. A harmadik régió a Máramarostól Dél-Erdélyig és a Bánságig nyúló terület, ami egy interetnikus zónának tekinthető, és a szórványmagyarságnak ad otthont. A szórványban, vagyis egyértelműen kisebbségi helyzetben, a többségi román társadalommal keveredve élő magyarság elszigetelten él a tömbtől, nem alkot valós etnikai egységet, így sokkal nehezebb megőriznie identitását. A népességfogyás fő oka azonban nem az asszimiláció. Kiss Tamás adatai szerint 2001 és 2011 között az erdélyi magyarság számának 194 000 fővel való csökkenésének legnagyobb részét (111 000 fő) az elvándorlás tette ki, a második legfontosabb tényezőt (67 000 fő) a természetes fogyás jelentette, az asszimiláció, a nemzetiségváltás pedig csupán 16 000 főt kitevő népességfogyásért tehető felelőssé.

A nyelvhasználat és az oktatás igen fontos szerepet játszik a magyar identitás megőrzésében. A nyelvhasználatot illetően az elmúlt két évtizedben alapvetően pozitív tendenciákról lehet beszámolni, a kormányzati szférában, az igazságszolgáltatásban és a közszolgáltatásokban megerősödtek a nyelvi jogok. 2018 nyarán azonban komoly vita bontakozott ki annak kapcsán, hogy Klaus Iohannis román elnök az alkotmánybíróság elé utalta a többek között a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségeinek bővítését is tartalmazó új közigazgatási törvénykönyvet. Az oktatás területén kiterjedt magyar kisebbségi oktatási rendszerről beszélhetünk, mely az óvodáktól a felsőoktatásig a magyar kisebbség rendelkezésére áll. Jelentős eredmény, hogy az anyanyelven tanulók aránya az elemi és általános iskolákban 2011-re elérte a 99%-ot. A magyar nyelvű oktatási intézményrendszerhez való hozzáférést azonban jelentősen korlátozhatja a távolság – a székelyföldi tömbmagyarság számára sokkal inkább elérhetőek ezek a lehetőségek, mint a szórványban élőknek. A felsőoktatásban eközben egyértelmű esélyegyenlőtlenségek figyelhetők meg, a műszaki és agrártudományok területén például igen kevés képzési lehetőség áll rendelkezésre magyar nyelven. Ezen a területen pozitív fejlemény, hogy Kolozsváron működő kétnyelvű Babes-Bolyai Tudományegyetem mellett a magyar állam támogatásával 2000-ben két magyar magánegyetemet is sikerült megalapítani: a Partiumi Keresztény Egyetemet, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, amelyek azóta is működnek, és évről évre egyre több diáknak adnak lehetőséget a magyar anyanyelven való továbbtanulásra Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem központi épülete
Forrás: AJTK

Összegzésképpen, ahogyan Salat Levente írja 2015-ben, „az erdélyi magyarság helyzete – jogi és politikai értelemben legalábbis – Trianon óta soha nem volt a jelenlegihez fogható módon konszolidált.” 931 hatályos jogszabály biztosítja a kisebbségi jogokat a képviselet, az oktatás, a kultúra és a média területein, illetve teszi lehetővé a magyar állam támogatásainak megfelelő helyekre jutását. Bár mindezek mentén Románia hajlamos „mintaállamként” definiálni magát, ha kisebbségvédelemről esik szó, a helyzet nem ennyire megnyugtató. A jogszabályok gyakorlati érvényesülését nagymértékben meghatározza a többségi társadalom tagjainak reakciója és gyakori ellenállása, miközben (többek között) az elhúzódó államosítási kérdés, valamint a kisebbségi nyelvhasználat körül kialakult aktuális viták, illetve a román centenárium megünneplése kapcsán a mindennapokban megjelenő feszültségek jelenleg is megterhelik a román-magyar viszonyt. Az erdélyi magyarság politikai megosztottsága és a népességfogyás mértéke pedig szintén hozzájárul a kisebbségi politizálás korlátozott sikerességéről alkotott képhez.

Regisztrálj és fizess elő, hogy hozzáférhess az általunk kínált összes tartalomhoz!

Kíváncsi vagy a kutatóink által írt legfrissebb anyagokra? Szeretnéd elsőként elolvasni az elemzéseket? Akkor regisztrálj most!

Szeretnél egy olyan platform előfizetője lenni, ahol minden tudást megtalálsz egy helyen? Ahol nem csak mélyelemzések, de exkluzív online rendezvények anyagaiba is bepillantást nyerhetsz? Akkor ne habozz, vásárold meg kedvezményes áron elérhető előfizetési csomagjaink egyikét!