Határon túli magyar perspektívák

Határon túli magyar perspektívák

Kultúra

2018.12  | Olvasási idő: 11 perc

Az Antall József Tudásközpont 2018 során interjúsorozatot indított a szomszédos államokban élő magyar közösségek perspektíváinak bemutatására. A projekt célja, hogy olyan közéleti, tudományos, kulturális tevékenységet végző, ismert/elismert személyiségeket szólítson meg, akik aktívan hozzátesznek közösségük életéhez, mindennapjaihoz. Célunk az egyes közösségek jobb megismerése, az őket érintő kérdések megértése az aktuális politikai, gazdasági és jogi diskurzuson túl. Sorozatunk második részében a kultúra és a civil élet határon túli magyar személyiségeivel beszélgettünk. Kik a határon túli példaképek? Hogyan képzeljük el e közösségek jövőjét öt vagy tíz év múlva? Miért fontos a magyar felirat? Mit olvasnak a határon túli magyarok? Sándor Krisztina (az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke), Tokár Géza (a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője) és Csikós Tibor (a Vajdasági Ifjúsági Fórum tiszteletbeli elnöke) válaszain keresztül újabb szempontok alapján ismerhetjük meg e közösségek mindennapjait. 

AJTKAz anyanyelv használata a magyarságtudat, a közösségi lét fontos részét képezi. Ön szerint milyen kihívásokkal néznek szembe ezen a téren az erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyarok?</11pt>

Sándor Krisztina
Bár a törvény lehetőséget ad arra, hogy ahol 20% feletti létszámban él a magyarság, kétnyelvű feliratokat, nyomtatványokat használjanak a közhivatalok, állami intézmények, ezt sajnos csak kevés helyen alkalmazzák következetesen. Több kutatás is készült e tárgyban, és az a jellemző, hogy még a tömbben élő magyarság körében sem alkalmazzák teljes körűen – ott, ahol egyébként a döntéshozók is magyarok. Több civil mozgalmi kampánynak köszönhetően ugyan javult a helyzet az elmúlt években, és egyre több helyen tudatosul a közigazgatásban, hogy használniuk kell a kétnyelvű feliratokat, de mivel a törvény csak lehetőséget nyújt az alkalmazásra, szankciót pedig nem ír elő ennek elmaradása esetén, a román többségű önkormányzatok több helyen a halogatást, időhúzást választják. A verseny- és magánszférában is egyre erősödik egy tudatosabb réteg, de még messze állunk itt is attól, hogy minden székelyföldi cég, vállalat és intézmény következetesen kétnyelvű formában kommunikáljon. Szóval, folytatni kell a tudatosító kampányokat, illetve a feljelentéseket, ahol nem alkalmazzák a törvényt, és így tovább.

Tokár Géza
Elsősorban a hivatali, illetve a köztereken gyakorolt nyelvhasználat terén jelentkeznek a legnagyobb kihívások. A szlovákiai nyelvi rendelkezések sajátossága, hogy a legtöbb esetben nem előírják az államnyelvtől eltérő nyelvhasználatot, hanem megengedik, a gyakorlatban pedig eltűrik – ha van rá hajlam és szándék mindkét beszélgetőpartner részéről. Hiába van több területen is biztosítva törvényileg a kisebbségi nyelvhasználat lehetősége, a legtöbb esetben a hivatalokban, de az üzleti szférában is kényelmesebb, kézenfekvőbb, problémamentesebb, gyorsabb ügyintézést biztosít az államnyelv használata, ezért a magyar nyelv a gyakorlatban kiszorul ezekről a területekről. A magánszférában az asszimilációval, a szűkebb és bővebb családon belüli nyelvhasználattal kapcsolatos problémák jelentkeznek, ezzel mindenki úgy birkózik meg, ahogyan tud, vagy a környezete engedi.

Csikós Tibor
Fontosnak tartom, hogy már az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában megfelelő mértékben foglalkozzanak a magyarságunkkal. Sokszor pont azért nem alakul ki erősebb kötődés a fiatalokban magyarságukkal kapcsolatban, mert úgy lettek nevelve, olyan óvónénit vagy tanítónénit kaptak, akiknek ez nem fontos vagy maguk sem beszélnek választékosan, esetleg a többségi nyelv hatásai érződnek a beszédükön. Persze a nevelést már otthon el kell kezdeni, és a szülők felelősségéről sem szabad megfeledkezni. Itthon akármennyire is törvény írja elő a magyar nyelvet hivatalos kisebbségi nyelvként, az esetek kilencvenöt százalékában mégis csak szerbül lehet elintézni egy bírósági ügyet, vagy csak így tudsz kávét kérni egy kávézóban. Furcsa számomra, hogy a vajdasági magyar fiatalok egy nagy részének nem okoz problémát szerb zászlóval ünnepelni, és az sem, ha előbb tudják, hogy ki volt Szent Száva, mint Hunyadi János. 

 

AJTKHogyan tudja elősegíteni az oktatás a magyarságtudat, a közösségi lét megőrzését?

Sándor Krisztina
Az egyik legerősebb szempont a magyar oktatás megőrzése, fejlesztése minden szinten – az óvodától az egyetemig, úgy a tömbmagyarságban, mint a szórványvidéken is. A magyarságtudat megőrzésének legfontosabb közege a család után az az oktatási keret, amibe a gyermek kerül. A közösségi lét fenntartásában, kialakításában inkább a szórványvidéken játszanak hiánypótló szerepet az oktatási intézmények, szórványkollégiumok és más, kiegészítő szolgáltatások kialakítása, vállalása révén.

Tokár Géza
A minőségi oktatás kulcsfontosságú a közösség fennmaradásában. Ha valaki nem magyar iskolába jár, akkor másként alakul ki a kulturális identitása, a nemzettudata, megváltozik a viszonya a tágabb értelemben vett közösséghez és annak problémáihoz. Sem az asszimiláció, sem az elvándorlás nem kedvez a kistérségek magyar iskoláinak, egyre csökkennek az osztálylétszámok, a megszűnő kisiskolák pedig előrevetítik, hogy egy-egy régióból néhány generáción belül az öntudatos magyarság is eltűnik.

Csikós Tibor
Ahogy a fentiekben már említettem, egy jó oktatási programmal úgy a magyarságtudat, mint a magyarságérzet is könnyebben és sokkal hatékonyabban alakulna ki. Fontosnak tartom, hogy a vezetőink erre a területre is kellő energiát fordítsanak. 

 

AJTKMilyen hatása van a kivándorlásnak az erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyar közösség életében?

Sándor Krisztina
Egyértelműen negatív. A legerősebb kivándorlási hullám közvetlenül a rendszerváltás után következett be, és szinte folyamatos volt a 2000-es évekig, majd egy stagnálás állt be, és 2008 után újra felerősödött ez a folyamat. Erdély-szerte sok az olyan család, ahonnan hónapokig, évekig hiányzik az apa vagy az anya, és a gyermeket az egyik szülő vagy a nagyszülők nevelik. Szórványban is, tömbben is nagy veszteség minden család – vidéken pedig hatványozottan. Ennek leginkább gazdasági okai vannak.

Tokár Géza
Meglehetősen nagy, érzékelhető mind a nyugati irányú elvándorlás, mind pedig a Magyarországra vagy külföldre való tömeges távozási szándék – hol ideiglenesen, hol tartósan mennek el a fiatalok. A magyarok lakta kelet- és közép-szlovákiai régiókban országos viszonylatban is a legmagasabbak a munkanélküliségi mutatók, ami tovább súlyosbítja a helyi közösségek gondjait.

Csikós Tibor
Ahogy látom, már szinte alig van olyan család, akinek valakije ne külföldön dolgozna, vagy családostól ne hagyta volna el ezt az országot. A közösséget sajnos teljesen szétzilálja a kivándorlás, és már ez is egy olyan ok, ami miatt elhagyják szülőföldjüket az emberek. Eddig főleg csak egzisztenciális okokat figyelembe véve döntöttek úgy családapák és anyák, egyetemisták, hogy továbbállnak, most már az is szempont, hogy valamelyik családtag kinn van, és odaköltöznek utána. Sajnos, ha ilyen ütemben haladunk, az elkövetkezendő pár évtizedben elfogyunk saját szülőföldünkről.

 

AJTKHazatérnek-e a külföldön szerencsét próbáló fiatalok? Miért éri meg nekik hazamenni? Milyen kihívásokkal szembesülnek? Milyen példákat lát erre közvetlen környezetében?

Sándor Krisztina
Egy részük hazatér, de nem a többség. Akik hazajönnek, azokat egyrészt a honvágy hozza haza, másrészt az itthon maradt családtagok és barátok, harmadrészt az itthoni környezet (az egészségesebb életmód lehetősége, a tisztább, érintetlenebb természeti környezet, a jobb ízű és hagyományos, egészséges termékek könnyebb elérhetősége). Mindezek eltérő arányban vannak jelen egy-egy hazatérő döntésében. A kihívások, amelyekkel szembesülnek: a romániai nehézkes és túlzottan bürokratikus adminisztráció, a pontatlanság, a kiskapuk létezése, a kijárásos politika – ezeket nehezen szokják meg újra. Többen vissza is mentek más országba, az említett akadályok miatt. Ami még kihívás, és sajnos, ezt a közösségünk tagjaitól kapják: az, hogy a külföldről hazatérőt igen gyakran nem segítjük, hanem inkább eltanácsoljuk, lekicsinylően legyintünk a lelkes hazatérő itthoni terveire, építkezési, fejlesztési elképzeléseire, főleg, ha az közösségi ügyeket és területeket érint. Szóval, a nagy kiábrándultság és közöny gyakran visszafogja, adott esetben vissza is téríti a külföldről hazaköltözöttet. A legfrissebb jelenség, ami Székelyföldet is elérte: falun, tanyavidéken, hegyvidéken több külföldről hazaköltözött magyar vagy nyugati család is vásárolt telket, házat, és legfőbb érvük az ideköltözésre a nyugati világot elért bevándorlási probléma, és az ott megtapasztalt túlzott multikulturalizmus volt.

Tokár Géza
A magyar közösségek jobbára falusi, kisvárosi környezetben alakultak ki. Ha valaki elvégzi az egyetemet, ebben a közegben gyakran akkor sem tudja megtalálni a boldogulását és a munkalehetőségeket, ha azt kimondottan szeretné. Ez komoly problémát jelent, amit csak hosszú távon lehetne kezelni egy életképes régiófejlesztési koncepcióval. Az elvándorló fiatalok legnagyobb kihívásai egyértelműen nyelvi jellegűek, gyakran szlovákul, csehül vagy angolul kell érvényesülniük. Akit ez nem vonz, vagy megijeszt, gyakran Magyarországra megy tovább, ami egyrészt szerencsés, hiszen az identitását nem veszíti el, másrészt viszont megelőlegezi azt is, hogy szlovák nyelvtudás híján annál nehezebben tér vissza.

Csikós Tibor
Teljes mértékben változó tendenciákat látok. Vannak nagyon kitartók, akik valóban komolyan gondolták szülőföldjük elhagyását a stabil egzisztencia miatt, ám vannak olyanok is sokan, akik úgy gondolták, hogy kint nem kell dolgozni és úgy is meg lehet élni. Ez utóbbiak hamar hazajönnek, mert itthon csak egyszerűbb ez az életforma. Őszintén, nem látok arra sok esélyt, hogy a fiatalok szerencsét próbálva évek múltán visszatérjenek Szerbiába. Bár ahogy tapasztalom, szeretnek az emberek haza-haza járni, mert mégis itt nőttek fel, és rengeteg jó élményük van itthon, ám inkább fogják ezt fel olyan útnak, ami végén ismét az új otthonukban, országukban folytatják életüket. Sok minden szól a külföld mellett. Ha példával kellene élnem, elsőként én is az egzisztenciát említeném, utána az egészségügyet, magát a karriert és a biztonságot. 

 

AJTKVan-e, és ha igen, milyen területeken, együttműködés más országokban élő magyar közösségekkel? Tudnának említeni néhány példát?

Sándor Krisztina
Igen, van. Munkám révén kapcsolatba kerültem mindenik szomszédos, kárpát-medencei magyar közösséggel. Még az ifjúsági mozgalmár időszakomban, a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) elnökeként kapcsolat alakult ki a felvidéki, délvidéki, kárpátaljai, a burgenlandi, a muravidéki és a horvátországi magyar közösséggel, valamint a nyugati diaszpórában élő magyarok képviselőivel. Előbb az ifjúsági MÁÉRT-nak nevezett Magyar Ifjúsági Konferencián (MIK) kerültünk intézményes kapcsolatba, majd az európai uniós csatlakozást követően közös pályázati projektekben is részt vehettünk a felvidéki és a magyarországi magyar szervezetekkel. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnökeként a felnőtt szférában folytatódtak az intézményes, partneri kapcsolatok, nemcsak az évenkénti MÁÉRT ülésein, hanem a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács keretében, és az egyes magyar szervezetek évenkénti rendezvényein, ahová kölcsönösen meghívjuk egymást. Példaként említek néhány szervezetet, akikkel kapcsolatban állunk: a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, a Magyar Közösség Pártja, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Demokratikus Párt, a Magyar Nemzeti Tanács (Délvidék), a Kárpátaljai Magyarok Demokratikus Közössége, stb.

Tokár Géza
A határon túli közösségek gyakran összetartanak, legyen szó községekről és testvértelepülésekről, nagy kulturális szervezetek kapcsolattartásáról, vagy a közös kisebbségi sorsról, aminek a hatására jobban megérti egymást egy felvidéki magyar egy erdélyivel, mint akár egy magyarországival. Nagyon gyakran jönnek határon túli látogatók a falunapokra, országos konferenciákra és fesztiválokra.

Csikós Tibor
Több területen is tapasztalható ilyen, mint például a művelődési egyesületek, ilyen-olyan főző- és táncversenyek, határon átnyúló programok. Ezekből nincs hiány. Ami inkább kellene, az maga az oktatás integrálása. Szerbiában pár évtizeddel le vagyunk maradva az oktatásban, és ez is olyan tényező, ami például egy középiskolást arra sarkall, hogy tanuljon inkább máshol. Úgy gondolom, hogy megfelelő oktatással és megfelelő tanári gárdával, akinek igenis fontos a diákok tudása, nagyon termékeny talajt lehet teremteni az utópisztikus Szerbiának.

 

AJTKKi az ön erdélyi/szlovákiai/vajdasági személyes példaképe? Miért pont ő?

Sándor Krisztina
A múltból kettő van: Kós Károly és Márton Áron – az erdélyi ellenállás jelképei, két különböző korban, elnyomatásban, amikor nagyon kellett tartani a közösségben a hitet, alakítani, fenntartani egy élhető jövőképet. Kós Károly a transzilvanizmus atyjaként példakép, és abban, ahogyan az erdélyi, a románokkal közös jövőképet megrajzolta. Márton Áron a legerősebb példakép Székelyföldön a kommunizmussal szembeni ellenállás terén, számomra pedig külön azért is, mert kitartó levelezést folytatott az akkori román hatóságokkal a magyar közösséget ért atrocitások feljelentésében, a magyar intézményrendszer megmentéséért, stb. Mai példaképek: Tőkés László és Smaranda Enache. Tőkés László temesvári forradalmárként vált élő ikonná, majd munkatársként megismerve következetességével, kitartásával, bátorságával, fáradhatatlanságával vált példaképpé, s azzal is, ahogyan a sorozatos támadásokat elviselte. Smaranda Enache a román közösség tagjaként a magyarokkal szembeni barátságával, a tartós megbékélés iránti elkötelezettségével vált jelképpé, valamint személyes kisugárzásával, egyensúlyra való törekvésével, higgadt, tiszta és célirányos gondolkodásával.

Tokár Géza
A felvidéki magyarság komoly problémája, hogy nagyon kevés személyiségnek alakult ki kultusza. Sokan talán nem is tudnának megnevezni szlovákiai példaképet, talán a mártírhalált halt politikus, Esterházy János neve merül fel a leggyakrabban. Én mégis mondanék egy másik nevet: Fábry Zoltánt, aki sok helyütt baloldali értelmiségiként van nyilvántartva, de 1945 után nagyon hamar képes volt belátni a kommunizmus csődjét és mély, meggyőződéses humanizmusáról ismert. Erre a következetes, rendíthetetlen, de nem önfeladással párosított humanizmusra nagy szükség lenne most is.

Csikós Tibor
Az én példaképen Jakus Lídia, aki a Vajdasági Ifjúsági Fórum akkori elnöke volt, amikor csatlakoztam az ifjúsági szervezethez. Egy nagyon pedáns, precíz, mosolygós hölgyet ismertem meg benne, hogy csak néhány jó tulajdonságát emeljem ki. Ő volt az, kinek egy percébe került meggyőzni egy ösztöndíj-bizottságot, hogy neki ítéljenek meg egy olyan ösztöndíjat, amelyet Szerbiában csak négy ember kapott meg, ő volt, aki arra nevelt, hogy mennyire fontos a közösségünk itthon, hogy a kemény és precíz munka mindig megtérül, aki egy olyan csapatot fogott össze, akik Vajdaság minden területéről érkeztek időt és energiát nem kímélve, és aki mindemellett teljesen lazán és hatalmas mosollyal az arcán volt képes mindennapjait intézni. Nagy köszönettel tartozom neki mindezért.

 

AJTKMilyen erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyar írót/költőt olvas épp?

Sándor Krisztina
György Attila kortárs erdélyi írót, személyes okok miatt (a férjem), illetve Molnár Vilmos, szintén kortárs erdélyi prózaírót.

Tokár Géza
Sajnos nem nagyon szólít meg a szépirodalom, az egykori politikusok és közírók értekezéseit szoktam olvasgatni – köztük Esterházy és Fábry életműve is figyelemre méltó. Márai Sándor nagy klasszikusa a felvidéki magyar irodalomnak, Grendel Lajos az alapműveltség része, a szlovákiai magyar életutak pedig Rácz Olivér kassai családtörténeti ihletésű novelláiból és Hunčík Péter Határesetéből is kirajzolódik. Ha valakit érdekel a foci, akkor pedig Gazdag József rövid írásaival érdemes megismerkednie.

Csikós Tibor
Jelenleg nem olvasok egyet sem, ám az utóbbi időben foglalkoztatnak Tolnai Ottó és Brasnyó István művei. Remélem, a közeljövőben ki tudom elégíteni ezt a kíváncsiságomat is.

 

AJTKHa egy anyaországi fiatal meg szeretné ismerni az erdélyi/szlovákiai/vajdasági zenei életet, kit ajánlana számára feltétlenül?

Sándor Krisztina
Ha a mai zenei életet szeretné megismerni, akkor a Bagossy Brothers Company-t, Baricz Gergőt, a Transylvaniumot, valamint Simó Annamáriát és zenekarát.

Tokár Géza
Rengeteg jó zenekar ténykedik a környéken, a teljesség igénye nélkül megemlíteném az etno-vonalon mozgó Ghymest, valamint a kultuszstátuszba kerülő rockos-popos Jóvilágvan-t. Ezt ajánlom. Nagyon szerettem a prágai Gregor Samsát, akik alternatív rockot játszottak. Végül pedig szégyentelenül megemlítem a testvérem, aki a Ficture és a Gonsofus névre hallgató elektronikus projekjteivel folyamatosan járja Litvániát, Lengyelországot meg Németországot, de visszajáró vendég a Szigetre is.

Csikós Tibor
A Sin Seekas zenekar, reggae és ska zenéket játszanak főleg. Rengeteg koncerten vannak már túl, úgy Vajdaságban, mint Magyarország-szerte. A Phrenia egy nem túl régen alakult pop metalcore zenekar, akik fiatal koruk ellenére egyre nagyobb sikereket érnek el itthon és tehetségkutatókon egyaránt. Azért nézek fel ezekre a zenekarokra, mert megmutatják azt, hogy rengeteg akarattal, energiával és befektetett idővel olyan minőségű zenéket lehet írni, mint azok a zenekarok, akik például Amerikában vannak. Büszke vagyok rájuk és példaképeim is egyaránt.

 

AJTKMelyik a kedvenc helyi kulturális rendezvénye, ami a magyar közösséghez kapcsolódik?

Sándor Krisztina
Régi kedvencem a sepsiszentgyörgyi Szent György Napok, mely az első olyan erdélyi városnap, ami korán kinőtte a várost, a régiót és minőségi, színvonalas kulturális kínálatot biztosított éveken át. Mára a paletta sokkal szélesebb lett, és felsorakozott melléje több városnapi rendezvény is. Szeretem a Kolozsvári Magyar Napokat és a Várkert Fesztivált, utóbbi a gyalui kastélyparkban zajlik. 

Tokár Géza:
Ismét csak nagyon nehéz egy fesztivált, rendezvényt kiragadni a rengeteg jobbnál jobb akcióból, de ami a szívemhez nagyon közel áll volt szervezőként és törzsvendégként is, az a Gombaszögi Nyári Tábor, amit minden évben júliusban rendeznek meg egy festői völgyben. Egyetemista táborként indult, de mostanára már sokkal több annál, fantasztikus az atmoszférája és gyakorlatilag a teljes felvidéki magyar értelmiségbe belefuthat az, aki körülnéz ott.

Csikós Tibor
A Vajdasági Szabadegyetem életének folyamán rengeteg változáson esett át, ám egy dolog biztosan megmaradt, ami nem más, mint a közösségépítés. Ebben a helyzetben, amikor a fiataljaink egyre csak elhagyják Szerbiát, nagyon fontos egy olyan rendezvény, ami megmutatja, hogy itthon is lehet minőséget képviselni és egy olyan teret biztosít a fiataloknak, úgy vajdaságiaknak, mint a Kárpát-medencéből érkező más magyar fiatalnak, ahol tudnak ismerkedni, barátkozni és egyben minőségi előadásokat is hallgatni. Hiszem azt, hogy egy nagyon erős közösségmegtartó hatása van, amelyet mindenkinek ki kell próbálni.

 

AJTKHogyan látja az erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyar közösséget öt vagy tíz év múlva?

Sándor Krisztina
Erősebb gazdasági jelenléttel Erdély-szerte, a nyelvhasználat terén tudatosabb magyar és román önkormányzati- és intézményvezetőkkel, fejlődő és erősödő közösségtudattal, egyházi élettel, a magyar tömbvidékek falusi településein gyarapodó magyar lakossággal. Van, ami vágyálom, de ezért kell dolgoznunk a következőkben.

Tokár Géza
A sok probléma ellenére hiszem azt, hogy mindig lesznek olyan értékes emberek és aktivisták, civil szervezetek és hagyományőrzők, akik továbbviszik a lángot, a közösség pedig megmarad – még ha esetleg meg is változik és alkalmazkodik a modern világ alapkövetelményeihez.

Csikós Tibor
Reményeim szerint sikerül megoldást találni a nagyfokú elvándorlásra és többek között Szerbia megfelelő szintű gazdasági és oktatási fejlesztésére, így talán megmenekülhet az a vajdasági magyar közösség, amely már több száz évvel ezelőtt is úgy hívta ezt a helyet, hogy otthon.

Regisztrálj és fizess elő, hogy hozzáférhess az általunk kínált összes tartalomhoz!

Kíváncsi vagy a kutatóink által írt legfrissebb anyagokra? Szeretnéd elsőként elolvasni az elemzéseket? Akkor regisztrálj most!

Szeretnél egy olyan platform előfizetője lenni, ahol minden tudást megtalálsz egy helyen? Ahol nem csak mélyelemzések, de exkluzív online rendezvények anyagaiba is bepillantást nyerhetsz? Akkor ne habozz, vásárold meg kedvezményes áron elérhető előfizetési csomagjaink egyikét!