Határon túli magyar perspektívák

Határon túli magyar perspektívák

Tudomány

2019.01  | Olvasási idő: 5 perc

Az Antall József Tudásközpont 2018 során interjúsorozatot indított a szomszédos államokban élő magyar közösségek perspektíváinak bemutatására. A projekt célja, hogy olyan közéleti, tudományos, kulturális tevékenységet végző, ismert/elismert személyiségeket szólítson meg, akik aktívan hozzátesznek közösségük életéhez, mindennapjaihoz, illetve az egyetemi hallgatók gondolatait, véleményét is visszatükrözze. Célunk az egyes közösségek jobb megismerése, az őket érintő kérdések megértése az aktuális politikai, gazdasági és jogi diskurzuson túl. Az interjúsorozat keretei között különböző perspektívákból mutatjuk be az e közösségeket érintő legfontosabb kérdéseket és közelebb hozzuk ezeket olvasóink számára. Kik a határon túli példaképek? Hogyan képzeljük el e közösségek jövőjét öt vagy tíz év múlva? Miért fontos a magyar felirat? Mit olvasnak a határon túli magyarok? E heti interjúinkban a tudományos élet képviselőivel, Bakk Miklós politológussal, a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docensével (Erdély), Fiala-Butora János kisebbségi jogi szakértővel, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársával (Szlovákia), és Losoncz Márk filozófussal, a Belgrádi Egyetem Filozófiai és Társadalomelméleti Intézetének munkatársával (Vajdaság) beszélgettünk.

AJTKAz anyanyelv használata a magyarságtudat, a közösségi lét fontos részét képezi. Ön szerint milyen kihívásokkal néznek szembe ezen a téren az erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyarok?

Bakk Miklós
Valóban, nyelvünkben élő nemzet vagyunk, és ez pont a széleken látszik: a magyarságból való „kilépés” elsősorban az anyanyelv elhagyásával, elvesztésével kezdődik, illetve következik be. Ebben mi, magyarok nem vagyunk egyedüliek Kelet-Közép-Európában, viszont ami a magyarság helyzetében sajátos, az a magyar nyelv egységessége vagy – ahogy a nyelvszociológusok szeretik mondani – a magyar nyelvi standard kimagaslóan erős volta, és ez annak ellenére van így, hogy a magyarul beszélők erőteljes területi-politikai széttagoltságban élnek. Úgy hiszem, az erdélyi magyarok nyelvi gondjai, a kihívások, amelyekkel szembe kell nézniük, e magyar nyelvi standard felől érthetőek jól. Egyfelől a magyar nyelv egységessége, ennek az egységességnek a tudata meghatározó eleme a magyar nemzeti identitásnak: a magyar nyelv egységessége nemzeti eszmény is. Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszer, beleértve az oktatási intézményeket is, e standard fenntartására létesült, ez működésének egyik determináló elve, miközben a „széleken”, a nyelvhatárok mentén erőteljes nyelvromlás figyelhető meg, amely e standard ellen hat. Az egyik fő kihívás tehát az, hogy miképp tartható fenn a magyar nyelvi standard a nyelvhatárok közelében, az ún. szórványhelyzetben. A másik fontos kihívás e nyelvi standard kiterjesztése, kiegészítése azzal a – sajátosan romániai intézményi valósághoz igazodó – magyar nyelvi korpusszal, amely mindeddig még nem „készült” el, de amelynek indokoltságát nem lehet tagadni. A magyar nyelvnek Erdélyben nincs ugyan hivatalos státusa, de van egyfajta hivatalos elfogadottsága a létező anyanyelvhasználati jogok keretében. E keretek feszegetése fontos közösségi program, és ennek része lenne a romániai magyar hivatalosság nyelvi eszközeinek a megteremtése. A munka elkezdődött, a román jogintézmények és közigazgatási-szervezeti entitások fogalomkészlete magyar megfelelőjének megalkotása folyamatban van, de ennek még csak a kezdetén tartunk.

Fiala-Butora János:
Nagy problémának látom, hogy a jelenlegi jogi keret nagyon kevés érvényesíthető nyelvi jogot biztosít. A nyelvhasználat névleg jog, gyakorlatilag a hivatalok hozzáállásán múlik, hogy ki tud élni vele. Nagyon fontos lenne elérni, hogy a magyar a szlovákkal egyenrangú hivatalos nyelvvé váljon Dél-Szlovákiában, ami megadná a szükséges jogi garanciákat.

Losoncz Márk:
A nyelvhasználati kihívásokat illetően érdemes szem előtt tartani a vajdasági magyarság sokrétű voltát. Egyfelől, természetesen elsősorban bizonyos szórványterületeken, sokaknak nincs már, vagy csak részlegesen van lehetőségük magyar nyelvű oktatásban részesülni. Közülük többen a magyart nosztalgianyelvként élik meg, afféle családtörténeti emlékmaradványként, s jelentős százalékuk számára a nyelvi asszimilációt nem szabad választás, hanem kényszer szülte. Mint másutt már részletesebben írtam róla, egészen más a helyzet azokkal, akik a tömbmagyarságban élnek, de legalábbis olyan helyen, ahol még lehetséges a saját etnikai mikroverzumba való bezárkózás. Itt, különösen a fiatalabbak tekintetében, ellenkező problémák jelentkeznek, mindenekelőtt a szerb nyelv katasztrofális ismerete, pontosabban nem-ismerete. A nyelvi integráció súlyos zavarai nyilvánvalóan nagyban kihatnak a szakmai érvényesüléssel vagy az egyenrangú szerbiai honpolgárként való fellépéssel kapcsolatos nehézségekre. Talán mondani sem kell, napról napra meg kell küzdeni a kisebbségi nyelvi lét prózájával. A névhasználatot, az eljárások nyelvét, a közfeliratokat és -okiratokat illetően, vagy a hivatalos szervekkel való kommunikációban számos visszásság tapasztalható. Az újvidéki Jogi Kar körüli hercehurca (előbb úgy tűnt, a magyar diákok nem felvételizhetnek az anyanyelvükön, jelenleg pedig úgy fest, szerb nyelvvizsgát kell tenniük a magyar nyelvű felvételit követően) jól mutatja, milyen mértékű problémák állhatnak még mindig elő. A miloševići korszak által okozott óriási károkat jelentős részben sikerült orvosolni, de a helyzet még mindig kívánnivalót hagy maga után. S még nem szóltunk az államilag nem szabályozott nyelvhasználatról, arról, hogy például Temerinben vagy Óbecsén milyen ritkák a két- vagy többnyelvű üzletfeliratok. El tudjuk képzelni, hogy ötven éve még arról folytak a viták, hogy a nemzetiségi nyelvek környezetnyelvként való oktatását kötelezővé kell-e tenni?

 

AJTKHogyan tudja elősegíteni az oktatás a magyarságtudat, a közösségi lét megőrzését?

Bakk Miklós
Közismert, de az előbbi, nyelvhasználati – a nyelvi standard fenntartására vonatkozó – fejtegetésből is kiderül, hogy az oktatásnak alapvető szerepe van a magyarságtudat fenntartásában. Ezt a közfelfogás is egyértelműen rögzíti, de számos tanulmány, szociológiai felmérés is igazolja. Az etnikai-nemzeti közösségből való „kilépés” az életút fontos kapuiban történik, iskolaválasztásnál, párválasztásnál stb. – ez egyértelműen látható és dokumentálható. Mindazonáltal a magyar oktatási rendszernek van néhány alapvető gondja, amelyek miatt ezt a fenntartó szerepét nem tudja jól ellátni. Az egyik abból fakad, hogy egyértelműen a nyelvi standard teljes műveltségkörű fenntartására szerveződött, ezért nem tud választ adni a szórványhelyzet problémáira. Amelynek a lényege az, hogy a magyar oktatási rendszerbe bekerülő gyerekek nagyon jelentős hányada tulajdonképpen kétnyelvű, sőt, a családban domináns román kétnyelvűségben élnek, tehát az iskolának egyfajta nyelvi felzárkóztatást is el kell végeznie, miközben az oktatási rendszer a nyelvi standardnak megfelelő anyanyelv-tudásra épül, azt feltételezi az ismeretátadásban. Tehát valami differenciáltság bevezetésére lenne szükség a szórványban. A másik gond egyszerűen a számbeli kisebbségi helyzetből adódik, helyi szinten. A kisebbségi helyzetből adódóan a magyar iskolarendszer nem tud horizontálisan – egy városi környezetben például – olyan képzési kínálatot adni, amilyennel a többségi társadalom általában rendelkezik. Az identitás- és nyelvőrző oktatás ezért hátrányba kerül ott, ahol az iskolaválasztásban a szakmapiaci szempontok – a modernizációs verseny szempontjai – is megjelennek.

Fiala-Butora János:
A magyar oktatási rendszer alapfeltétele a szlovákiai magyar közösség megmaradásának. Magyar oktatás nélkül gyorsan eltűnne a magyar nyelv és kultúra. Ezért létfontosságú, hogy fejlesszük az oktatás minőségét. A magyar oktatás kompetitív környezetben működik, szinte mindenütt van szlovák iskola is. A szülők akkor fogják a magyar iskolát választani, ha az jó minőségű oktatást nyújt.

Losoncz Márk:
A magam részéről nagyon fontosnak tartom, hogy az identitás megőrzésében kiemeltebb szerep jusson a regionális öntudatnak. Az általános nemzettudat erősítése önmagában még nem feltétlenül járul hozzá a Vajdasághoz való ragaszkodáshoz. Emlékszem, mennyire másképp néztem például gimnazistaként a Szerémségre, amikor kiderült számomra, hogy a husziták ott készítették az első, szinte teljes magyar bibliafordítást (jól jött akkor ez az információ a mindenkor lázadó és kritikus vajdasági magyarokról alkotott magánmítoszomhoz). Ha ugyanerről a magyar nyelvemlékek általános történetének keretében olvasok, s nem Bori Imre Ember, táj, történelem című könyvében vagy a háromkötetes Források a Délvidék történetéhez címűben, amelyek kifejezetten ránk, vajdasági magyarokra összpontosítanak, talán sosem tűnik föl. Ezen a vidéken, amelyet a vérzivataros századok újra és újra kiürítettek, a történelmi öntudat, önismeret kialakítása mindig többleterőfeszítést kíván.

 

AJTKMilyen hatása van a kivándorlásnak az erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyar közösség életében?

Bakk Miklós
A kivándorlás immár az egész romániai társadalmat sújtja, sőt, mértéke akkora, hogy a román társadalom jelenleg Európa egyik legrosszabb demográfiai kilátású társadalma. Míg a kilencvenes évek elején a kivándorlás az erdélyi magyarságot inkább érintette, mint a román társadalmat, mára a helyzet kiegyensúlyozódott, sőt, megfordult. Persze, ezzel nem azt mondom, hogy nincs súlyos kihatása a magyar közösségre. Ez a negatív hatás fennáll, az erdélyi magyar társadalom elöregedésének minden következményével. A kérdést azonban regionális összefüggésben – bontásban – érdemesebb vizsgálni. Milyen modernizációs esélyei lesznek Székelyföldnek? Mit kell tenni a megállíthatatlanul feleződő – tízévenként szinte megfeleződő – dél-erdélyi szórvány fiataljai érdekében? Itt nagyon különböző közpolitikai válaszok szükségesek. Míg Székelyföldön vannak helyi közpolitikai eszközök a fiatalok elvándorlásának a megállítására, illetve visszacsábításukra, ezek másutt nem adottak. Pontosabban, olyan eszközök, illetve megoldások adottak, amelyekre a közgondolkodás, számos ideológiai terheltség okán, még nem nyitott. Gondoljunk – például – arra a botrányra, amelyet Szász Jenő ötlete, az úgynevezett „gyöngyhalász-program” váltott ki, amely a szórvány tehetséges fiataljainak „kimentését”, „átemelését” célozta magyar többségű fejlődő centrumokba. Ez bizony kiverte a biztosítékot… Miközben a szórványoktatás intézményeit, azok fenntarthatóságát vizsgáló szociológusok maguk is óvatosan a „tervezett kivonulás” programjára tesznek javaslatot…

Fiala-Butora János:
Én egyelőre nem érzem drámainak a helyzetet, de tény, hogy a fiatalabb generációk nagyobb arányban tanulnak és dolgoznak külföldön, mint az akár tíz éve megszokott volt. A gazdasági fejlődés jelenleg biztató, remélhetőleg csökkeni fogak a külföldre költözők aránya. Jelenleg egyes régiókat érint nagyon érzékenyen ez a probléma, főleg Gömörben és keleten, a nyugati részeket kevésbé.  

Losoncz Márk:
Elcsüggesztő hatása van. És csak nagy nehézségek árán értelmezhető tiltakozási formaként, amelynek politikai hozadékai lehetnének a hátrahagyottakra nézve. Van, ahol alig észlelhető tempóban csökkenti a helyi közösség lélekszámát, s van, ahol a vele való szembesülés sokként éri az adott közösséget. Érdekes módon, a mélyszerkezeti analógiákat tekintve, ez a mostani kivándorlás az egy évszázaddal ezelőttihez hasonlítható leginkább. Tagadhatatlan, hogy „az emberhez méltatlan kisebbségi lét” érzése is hozzájárul, de az igazán meghatározónak az elvont, teljességgel uralhatatlannak tűnő gazdasági kényszerfolyamatok tapasztalata tűnik. Ezeket a folyamatokat már nem lehet egyszerűen az „itt élned, halnod kell” pátoszával kezelni, hanem – nyugati, például ír minták alapján – meg kellene kísérelni az elvándoroltakkal való kapcsolattartás intézményesítését, rendszeresítését.

 

AJTKHazatérnek-e a külföldön szerencsét próbáló fiatalok? Miért éri meg nekik hazamenni? Milyen kihívásokkal szembesülnek? Milyen példákat lát erre közvetlen környezetében?

Bakk Miklós
Nincsenek statisztikai adataim a hazatérő fiatalokról. Csupán két észleletem van, saját tapasztalataim alapján. Egyrészt azt lehet látni, hogy a kivándorló fiatalok többsége azzal a szándékkal, elképzeléssel megy külföldre, hogy onnan hazajön, miután financiális számításai, anyagi felhalmozási elképzelései teljesülnek. Ezek az itthoni kezdés, illetve újrakezdés anyagi megalapozására vonatkoznak. A másik meglátásom a fiatal kutatókra vonatkozik. Náluk még erőteljesebb – legalábbis számomra így tűnik – a motiváció, hogy hazajöjjenek, ugyanakkor épp számukra nehezebb a megfelelő feltételek megteremtése.

Fiala-Butora János:
Sokan nem is igazán költöznek el, nem egy végleges lépés az elköltözés. Több ismerősöm is van, aki hosszabb-rövidebb ideig élt külföldön, aztán a diplomával, munkatapasztalattal hazajöttek. A visszailleszkedéshez a családi, baráti környezet adott, az sokat segít, és sokszor ez a fő szempont a hazaköltözés mellett. De aki otthon gazdaságilag nem találja meg a számítását, gyakran megint útra kel. És akik külföldön házasodnak, azok a legritkább esetben térnek haza, hiszen a párjukat semmi nem köti ide.

Losoncz Márk:
A legtöbbünk tapasztalata alighanem az, hogy a hazalátogatás, és nem a visszatérés igénye a meghatározó. Ám rendkívül fontosnak tartom, hogy erről a kérdésről hiteles, módszertanilag kielégítő kutatás készüljön, amelynek eredményei mindenki számára, és nem csak a politikai elit egy része számára hozzáférhetők.

 

AJTKVan-e, és ha igen, milyen területeken, együttműködés más országokban élő magyar közösségekkel? Tudnának említeni néhány példát?

Bakk Miklós
Azt hiszem, erre a kérdésre nagyon könnyű válaszolni: igen, az európai mozgástér, a modern internetes nyilvánosság és a rendszerváltás után az Antall József sokat idézett kijelentése – miniszterelnöki szerepfelfogása – nyomán kialakult magyar kormányzati filozófia lehetővé tette a különböző országokban élő magyar közösségek közötti együttműködést. Fontosnak tartom viszont, hogy ez az együttműködés reális, közvetlen érdekekből és felismerésekből fakadó legyen, és ne a magyar kormányzat törekvéseit visszaigazoló, állegitimáló gyakorlat.

Fiala-Butora János:
Politikai téren jó az együttműködés a magyar pártok között, és civil tapasztalatcserére is van példa. A Kétnyelvű Dél-Szlovákiáért mozgalom például a kolozsvári Muszáj – Musai egyesülettel működik együtt. De egyre jellemzőbb a turizmus, a más magyar területek kulturális célú meglátogatása, testvértelepülések közötti kapcsolat. A csíksomlyói búcsúra nagyon sokan mennek Szlovákiából is.

Losoncz Márk:
A vajdasági magyar közösség kultúrája is alapvetően Budapest-orientált, s így a más országok magyar közösségeivel való közvetlen együttműködés alig létezhet. Inkább csupán mikrokapcsolatok teremtődhetnek. Mondok egy példát. Vataščin Péter antropológus Szlovákiából, pécsi közvetítéssel érkezett Szabadkára, hogy itt beleássa magát többek között a vajdasági magyar közösségi viszonyainkba. Péter nomádságára jellemző, hogy most megint nagyon szorosan kötődik Szlovákiához, ugyanis az ottani Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatója lett. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy – a régióban alighanem egyedülálló módon – Szlovákiába közvetítheti a szerbiai (szerb és magyar nyelvű) társadalomtudományi eredményeket, beszámol belgrádi és újvidéki megjelenésű könyvekről, itt rendezett konferenciákról stb. Azt hiszem, kiváló példája ez annak, hogy az egyéni mozgásvonalak miként tudják túlszárnyalni az intézményesített vagy egyszerűen csak megszokott korlátokat.

 

AJTKKi az ön erdélyi/szlovákiai/vajdasági személyes példaképe? Miért pont ő?

Bakk Miklós
Nincs személyes példaképem. Talán csak inspiráló példákról beszélhetek. És ahogy az évek múltak, egyre inkább értékesebbnek, követendőbbnek láttam az erdélyi reálpolitikai hagyományt, az erdélyi politikai gondolkodásnak azt a vonulatát, amely – mondjuk – Bethlen Gábortól Bánffy Miklósig húzódik. Persze, nem abszolutizálom ezt a gondolkodást, hiszen tudjuk, a bibói hamis realizmus tévútra is vezethet. Hogy példát is mondjak: Markó Bélát, az RMDSZ markói korszakát is elhelyezhetem ebben a reálpolitikai vonulatban, de mégis úgy gondolom, hogy Markó stratégiai hibát is elkövetett. Mi volt ez a stratégiai hiba? Nos, az, hogy a magyarság politikai képviselete egy, a rendszerváltáskor rosszul kialakult intézményi-közjogi struktúrában valósult meg, amelyhez Markó nem tudott kritikusan viszonyulni, ő tulajdonképpen folyamatosan legitimálta és erősítette ezt a struktúrát, amelyben – kezdetben – lehetséges volt bizonyos problémák megoldása. Persze, nagyon valószínű, hogy ő sem tudta volna megváltoztatni e struktúrát, de hogy elmaradt a közjogi alternatívák megjelenítése – nos, annak is vannak következményei.

Fiala-Butora János:
Nehéz kérdés, de talán Tóth Károlyt, a Fórum Intézet nemrég elhunyt igazgatóját választanám. Szerényen, a hátérből, sok munkával szervezte a hazai magyar civil szférát, méghozzá úgy, hogy nem gyártott ellenségeket, minden oldal képviselőivel jól kijött. Nem kis teljesítmény.

Losoncz Márk:
Inkább egy nemzedékeken túlnyúló impulzusra utalnék. Az Új Symposion folyóiratra gondolok. Amit művelek, sokban ezen örökség hatása alatt áll. Közel van hozzám az avantgardizmusa és formanyelvi szabadossága, a kozmopolitizmus és az önnön partikularitás figyelmes ötvözése, a körülötte levő mitológiák (legyenek akár ál- vagy ellenmitológiák), beágyazottsága a jugoszláviai kulturális mozgásokba, újra és újra felerősödő társadalomkritikai attitűdje, az alapvetően filozófiátlan magyar kultúra ellenében a filozófiára való nyitottsága. Mindazonáltal a symposionisták kegyelmi pillanatokban, periódusokban működhettek – megismételhetetlenek.

 

AJTKMilyen erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyar írót/költőt olvas épp? 

Bakk Miklós
Sajnos, jó pár éve nem, illetve alig-alig olvasok erdélyi irodalmat, meg kell vallanom, hogy rálátásom erre az irodalomra, annak egészére csak a kilencvenes évekig volt. Azóta szakmai munkám minden olvasó energiámat elszívja. Korábban az erdélyi nagypróza historizáló műveit kedveltem. Szilágyi István Kő hull apadó kútjá-t vagy Szabó Gyula A sátán labdái című sorozatát, ez utóbbi az egyik legnehezebben olvasható irodalmi mű, de megéri az erőfeszítést… Kedveltem még, annak idején, Vári Attila kísérleteit is. A Középkori villamosjegy szerintem egy elfelejtett gyöngyszeme az erdélyi irodalomnak, egyfajta eredeti kísérletezés valamilyen fantasztikus realizmus megteremtésére. Ma leginkább a székely írókat olvasnám, György Attilát, Fekete Vincét és a többieket… ha lenne elegendő időm irodalmat olvasni.

Fiala-Butora János:
Pont most olvasom Grendel Lajos Bukott angyalok című könyvét. De Durica Kati A rendes lányok csendben sírnak-jára is nagyon kíváncsi vagyok, már előkészítettem.

Losoncz Márk:
Van egy kutatócsoportunk, amely idén az 1945 és 1989 közötti vajdasági magyar eszme- és politikatörténettel foglalkozik. Jómagam Bodrogvári Ferencre összpontosítok, akinek az egyetlen filozófiailag jelentős vajdasági magyar életmű tulajdonítható az 1980-as éveket megelőzően. Emellett mostanában különösen szívesen olvasom Böndör Pál költészetét, Várady Tibor dokumentarista prózáját és Vasagyi Mária történelmi-fikciós műveit. Gyakran veszem elő Kocsis Árpád kisregényét és publicisztikáit, Danyi Zoltán regényét (és Hamvas-elemzéseit), Aaron Blumm (Virág Gábor) kisprózáit vagy Benedek Miklós, Bíró Tímea és Terék Anna versesköteteit.

 

AJTKHa egy anyaországi fiatal meg szeretné ismerni az erdélyi/szlovákiai/vajdasági zenei életet, kit ajánlana számára feltétlenül?

Bakk Miklós
Ebben a kérdésben nagyon tanácstalan vagyok, nem igazán ismerem a fiatal erdélyi zenét. Kapcsolatba kerültem ugyan fiatal zenészekkel; a Szempöl együttes vagy az Universal Pleasure Factory-csoport családi kapcsolatokon keresztül is ismert lett számomra, de a zenei élet egészére nincs rálátásom. A zenei irányzat, amit kedvelek – a népzene, a folk és a különböző retro-irányzatok összekapcsolása – Erdélyben nincs igazán jelen.

Fiala-Butora János:
Hát a tíz évvel ezelőtti zenei életben jártasabb vagyok, és akkor Rómeó Vérzik és KonfliktA. A mostani zenekarok közül a Hope Red-et és a Jóvilágvant ajánlanám. De persze a Ghymes is megkerülhetetlen.

Losoncz Márk:
Nem tudom, érdemes-e „vajdasági zenei életről” beszélni, de ha igen, akkor nincs számomra kétség, hogy Domonkos István dalaival érdemes elkezdeni a benne való elmerülést. Ami a frissebb dolgokat illeti, izgalmasnak tartom például, amit Mezei Szilárd csinál.

 

AJTKMelyik a kedvenc helyi kulturális rendezvénye, ami a magyar közösséghez kapcsolódik?

Bakk Miklós
A kis helyi, városnapi jellegű székelyföldi rendezvények érdekelnek, ezek forgatagában szeretek megfordulni, például a Szent György Napokon vagy a kézdivásárhelyi Őszi Sokadalomban. Természetesen a Kolozsvári Magyar Napok is érdekesek számomra.

Fiala-Butora János:
Egyértelműen a Gombaszögi Nyári Tábor. Nagyon komoly rendezvénnyé nőtte ki magát az elmúlt években, mindenképpen érdemes meglátogatni.

Losoncz Márk:
Mindenekelőtt két helyszínt emelnék ki: az egyik a szabadkai Klein house*, a másik pedig az újvidéki Fekete Ház / Crna kuća. Folyamatosan gazdag és minőségi programot kínálnak. Minden évben elmegyek a kishegyesi Dombos Festhez kapcsolódó irodalmi Dombos Remixre. Gyakran jelen vagyok a Híd Kör által szervezett irodalmi beszélgetéseken, kiállításokon. Temeriniként a Temerini Tájház programját is követem, illetve ellátogatok a TAKT-ra (Temerini Alkotó- és Képzőművészeti Tábor).
*Sajnos pillanatnyilag a Klein house nem működik, de remélhetőleg 2019-től újra aktív lesz.

 

AJTKHogyan látja az erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyar közösséget öt vagy tíz év múlva?

Bakk Miklós
Számbelileg fogyatkozó közösség lesz, de nem esélytelen. Az esélyt abban látom, hogy talán sikerül a regionális fejlesztés eszközeivel oly módon élni, hogy Székelyföld és a Partium lakossága profitáljon ebből.

Fiala-Butora János:
Nem várok drámai változást. Egy helyben topogásnak tűnő lassú fejlődésre számítok. Remélem, tíz év múlva egységes politikai képviseletünk lesz, és valós súlyunknak megfelelően vehetünk végre részt a kormányzásban. És bízom benne, hogy addigra beindul egy őszinte vita a magyar közösségen belül és a szlovák többséggel is arról, mi tudná garantálni a szlovákiai magyarok egyenlőségét és megmaradását, és milyen alkotmányos és jogi keretekre van ehhez szükség.

Losoncz Márk:
2017-ben alkalmam volt megnyitni az Emlékezés a holokausztra elnevezésű rendezvénysorozatot az újvidéki zsinagógában. Kirázott a hideg, amint a pódiumon álltam – csak onnan látható be igazán, hányan lehettek egykor a hatalmas karzatokon egy szokványos szombaton. Mára csak a hiányukat tapasztalhatjuk. Aztán a zsinagógától egy sarokkal odébb ott van az újvidéki örmény templom hűlt helye is. Ha elindulok hazafelé Temerinbe, útközben, Járekon megfigyelhetem a házak tucatját, amelyekben ma német még mutatóba sem igen lakik (a többségüket elüldözték, vagy haláltáborban haltak meg a második világháború végén). Olykor attól tartok, hogy a vajdasági magyar lét is alapvetően hiánytapasztalat lesz, hogy egzotikus maradványszámba megyünk majd (talán nem öt vagy tíz év múlva, de hamarosan). Néha gondolkodom rajta, hogy miként lehetne felkészülni erre, vagy, hogy fel lehet-e egyáltalán. Utópiára hajlamosabb pillanataimban persze az is felmerül, hogy valamilyen váratlan csoda következik be, afféle össz-kelet-európai emancipatorikus átalakulás, amely ránk is kihat. Aztán visszazuhanok a rezignációba. Szerencse, hogy nem vagyok politikus, akinek hivatali kötelessége optimistának lennie.

Regisztrálj és fizess elő, hogy hozzáférhess az általunk kínált összes tartalomhoz!

Kíváncsi vagy a kutatóink által írt legfrissebb anyagokra? Szeretnéd elsőként elolvasni az elemzéseket? Akkor regisztrálj most!

Szeretnél egy olyan platform előfizetője lenni, ahol minden tudást megtalálsz egy helyen? Ahol nem csak mélyelemzések, de exkluzív online rendezvények anyagaiba is bepillantást nyerhetsz? Akkor ne habozz, vásárold meg kedvezményes áron elérhető előfizetési csomagjaink egyikét!