Határon túli perspektívák

Határon túli perspektívák

Média

2019.01  | Olvasási idő: 11 perc

Az Antall József Tudásközpont 2018 végén interjúsorozatot indított a szomszédos államokban élő magyar közösségek perspektíváinak bemutatására. A projekt célja, hogy olyan közéleti, tudományos, kulturális tevékenységet végző, ismert/elismert személyiségeket szólítson meg, akik aktívan hozzátesznek közösségük életéhez, mindennapjaihoz. Sorozatunk harmadik részében a szlovákiai, erdélyi és vajdasági média szereplőit, újságírókat, riportereket kérdeztünk arról, mit is gondolnak közösségeikről, hogyan vélekednek az anyanyelv fontosságáról, milyen könyvet olvasnak és melyik a legkedvesebb kulturális rendezvényük. Kérdéseinkre Finta Márk, a Pátria Rádió szerkesztő-műsorvezetője és a trafik.sk hírmagazin alapító-szerkesztője (Szlovákia); Szerda Zsófia, a Hét Nap újságírója (Vajdaság) és Ambrus István, a Transindex újságírója, a Kolozsvári Rádió munkatársa (Erdély) válaszoltak. 

AJTKAz anyanyelv használata a magyarságtudat, a közösségi lét fontos részét képezi. Ön szerint milyen kihívásokkal néznek szembe ezen a téren az erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyarok?

Finta Márk
Mindig furcsa érzés kavarog bennem, mikor ezt a kérdést felteszi nekem valaki. Az anyanyelv használata valóban fontos része a magyarságtudatnak és közösségi létnek, de egyáltalán nem kizárólagos a szerepe. Sokszor találkozom olyanokkal, akik magyarnak vallják, és a magyar közösség részének érzik magukat, mégis nagyon ritkán beszélnek magyarul, és a nyelvhasználatukon ezt érezni. Mégis szebben hangzik a szájukból a tört magyar szó, mint azokéból, akik hivalkodva magyarok, de ezt arra használják fel, hogy bezárkózzanak, és kizárják magukat. Természetesen, ha pusztán technikai kérdésként tekintünk rá, akkor a mindennapi magyar nyelvhasználatnak sok akadálya van mifelénk, de a legfontosabb a közöny. Bár a lehetőségeket egy – egyébként nem túl jó – törvény is megteremti, az emberek nem fektetnek túl sok energiát abba, hogy ezekkel a jogokkal éljenek is, legyen szó akár a politikusokról, akár a hétköznapi emberekről. Valami megváltozott: az emberek pragmatikusok, gyakorlatiasak, sok esetben opportunisták lettek. Néha úgy érzem, így elmegy a világ mellettünk, és beragadunk egyfajta provinciális mocsárba.  

Szerda Zsófia
Vajdaság sokszínű és izgalmas térség. Mivel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt élünk, könnyedén megtanulhatnánk legalább három nyelven beszélni (magyarul, ez az anyanyelvünk, szerbül, ami az ország hivatalos nyelve, s angolul vagy németül, melyek valamelyikét 2018-ban, azt gondolom, magától értetődően beszélnünk kellene alapszinten). S hopp, máris három „embernyit” érünk. Az, hogy én éltem ezzel a lehetőséggel, csak hasznomra vált. A tömbben élő magyarok szerintem nem tudnak elég jól (van, aki egyáltalán nem) szerbül, a szórványban élők nagy része pedig asszimilálódik. Problematikus szituáció mindkettő. Az sem mindegy, hogy hogyan használjuk az anyanyelvünket, és mire. Azt hiszem, hogy a magyarságtudat, vagy egyéb nemzettudat manapság sok esetben radikalizálódik, sokszor együtt jár a többi nemzet gyűlöletével, el nem fogadásával, ami még soha nem vezetett jóra. Nyitottnak kell lennünk a mellettünk élő népek hagyománya és kultúrája iránt, s ki kell építenünk egy egészséges magyarságtudatot is magunkban az „élni és élni hagyni” szellemében. Meg kell ismernünk hagyományainkat, népzenénket és néptáncainkat, sokat kell olvasni magyar nyelven, színházat látogatni, kultúrát fogyasztani és helyesen beszélni a magyar nyelvet. Ez persze egy olyan közegben, ahol kevés magyar él, nem könnyű, de nem is lehetetlen. Itt kellene képbe jönnie a szülőknek, tanároknak, iskolának, óvodának, csak sajnos sok helyütt már a szülők is egy slendrián magyart beszélnek. S itt nem a tájszólásokról beszélek (imádom hallgatni a bánátiak gyönyörű, kerek ö-betűit), hanem az igénytelen nyelvhasználatról. Kihívásról kérdezel, de amiről beszélek, az csak pozitív értelemben vehető kihívásnak. (Egyébként is, a kihívás egy pozitív szó. Ha sikerül legyőzni, az megerősít, ha nem, az pedig még jobban feltüzel arra, hogy újra megpróbálkozz.)   

Ambrus István
Az anyanyelv használata terén javult a helyzet az elmúlt évtizedben, ugyanis megváltozott a magyar kisebbséggel szembeni román narratíva. Még ha a legtöbb román politikus nem is ért egyet vele, de egyre gyakrabban hangzik el az, hogy  fontos a multikulturalitás. Ez hozzájárult a magyar nyelv köztereken való szabadabb használatához, de például a hivatali ügyintézés a legtöbb közintézményben románul zajlik. A kihívások egyike ezen változtatni, ami ahhoz járulna hozzá, hogy a román állam szimbolikusan még jobban elismerje a magyar közösség létét az ilyen jogokon keresztül. Emellett továbbra is kihívást jelent az objektív minőségi erdélyi magyar sajtó megteremtése és fenntartása, amely szintén hozzájárul a magyar nyelv használatának elősegítéséhez. Az utóbbi időben az is jellemző, hogy elsősorban a multinacionális vállalatok reklámanyagai gyakrabban jelennek meg magyar nyelven. A kihívások elsősorban az oktatásra korlátozódnak, ugyanis ezen a téren kell a legtöbb erőfeszítést tenni azért, hogy a magyar iskolákban az oktatás nyelve továbbra is a magyar maradjon.

 

AJTKHogyan tudja elősegíteni az oktatás a magyarságtudat, a közösségi lét megőrzését?

Finta Márk: 
Hétköznapi példákból és tapasztalatokból indulok ki, és elborzaszt, mikor egyes tanárok összekeverik az egészséges magyarság- és identitástudatot az egybites nacionalizmussal és sovinizmussal. Márpedig utóbbiból rengeteg példa akad, megmérgezve ezzel azokat a fiatal elméket, akik egy fejlődő, nyitott, egészséges közösség részei tudnának lenni, de így nem lesznek azok, csak könnyen befolyásolható tévelygő hőbörgők. Szerencsére azért arra is akad nagyon sok példa, mikor egy tanár komolyan veszi a hivatását, és jó irányba fordítja a fiatalokat, kritikus gondolkodásra tanítja őket, és ennek, hála istennek, látszatja is van – csak nem elég. A közösségi lét definíciója egyébként mifelénk elég laza. Meg merem kockáztatni, nincs olyan, hogy egységes, körülhatárolható szlovákiai magyar közösség. Mikroközösségek vannak: politikai közösségek, kulturális közösségek, szakmai közösségek, ahol persze mindenki ismeri a másikat, és élik a saját életüket, vívják a harcaikat – és merítenek a fiatal emberanyagból, csak sajnos egyre kevesebbet. Nagyon sok nyitott és értelmes fiatal ugyanis nem hajlandó alámerülni a fent említett provinciális mocsárba, és máshol próbál szerencsét – külföldön, vagy szlovák körökben. Ha egészséges lenne a szlovákiai magyar közeg, fejlődő közösség képét mutatná, talán máshogy lenne. De így előbb vagy utóbb be fogja lepni az idő hordaléka. 

Szerda Zsófia: 
Egy modern, erős oktatásüggyel elég sok minden megoldható lenne. S mindenekelőtt jó tanárokra van szükség, hisz ha a tanár nem lelkes, a diák sem lesz az. Ha pedig azt hallják mindenhonnan, hogy milyen jó tanároktól tanulhatnak egy másik országban, akkor a tényleg tanulni vágyók el is mennek majd innen a jó tanároktól tanulni egy jobb iskolába. De nem ismerem a vajdasági oktatásügyet eléggé ahhoz, hogy részletes elemzésekbe, összehasonlításokba bonyolódjak, hisz én sem itt végeztem az egyetemet. De a jó tanár a kulcsa a dolgoknak, azt hiszem.

Ambrus István: 
A magyarságtudat leginkább az oktatáson keresztül alakítható ki és őrizhető meg, ugyanis ezen keresztül  mélyíthető el elsősorban a magyar közösséghez való tartozás érzése. A gyakorlat azt mutatja, hogy azok a diákok, akik már az elemi iskolát is román nyelven végzik, sokkal nagyobb arányban asszimilálódnak, mint azok, akik magyar anyanyelven tanulnak. A magyar anyanyelvű oktatás egyik legfontosabb eleme, hogy a lexikális és az egyéb kompetenciákat elősegítő tudás mellett közösséget teremt, és ennek mentén olyan személyes kapcsolatok alakulnak ki a magyar diákok közt, amelyek egyfajta szociális hálót alkotva döntő tényezőt jelenthetnek olyan kérdések esetében, mint a helyben maradás vagy kivándorlás. Mindez a magyar nyelven zajló egyetemi képzésről is elmondható, ami fontos stratégiai eleme a magyar közösség építésének. Ennek legalapvetőbb pillére a magyar közösséghez való kötődés és lojalitás kialakítása, ami csak abban az esetben valósulhat meg, ha az egyetemi és iskolai évek alatt az anyanyelven megszerzett tudás mellett az emberek átérzik a Romániában élő magyarság sajátos helyzetét, amelynek következő stádiuma, hogy tudatosan fel is vállalják azt, majd következő lépésként képesek legyenek egyénileg és a közösség tagjaként hozzájárulni a magyarság megmaradásához. Ez olyan döntések összessége, amelyek a magyar közösség megmaradásának idő és térbeli ciklikusságát is megrajzolják, ennek a dinamikája pedig csak akkor tartható fenn, ha a magyar oktatáshoz való jog mellett nemzetközi szinten is versenyképes magyar oktatási intézményháló működik Romániában. Az oktatás nem egyszerűen elősegíti, hanem a legfontosabb elemét képezi a magyarságtudat kialakításának és megmaradásának.

 

AJTKMilyen hatása van a kivándorlásnak az erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyar közösség életében?

Finta Márk: 
Az én környezetemben a kivándorlás nem olyan látványos, az emberek többsége ragaszkodik az otthonához és a szülőföldjéhez. Persze sokan vándorolnak külföldre: többen Csehországban, Magyarországon próbálnak szerencsét, és gyakran ott is ragadnak. De elvándorlásnak tekinthető az is, mikor a fiatalok szlovák közegben igyekeznek érvényesülni, és átlépik a szlovákság és a magyarság közt húzódó, paradoxonokból és félreértésekből felhúzott üvegfalat. Szükség lenne rájuk, de teljesen érthető, hogy továbbállnak, és ha úgy hozza a sors, hogy valami miatt vissza kell térniük, idegenkedve néznek ránk. 

Szerda Zsófia: 
Sajnos végzetes, de nem biztos, hogy folyamatosan ezen kellene sírdogálnunk nekünk, akik még nem vándoroltunk ki sehova. Azt mondta Babits is, a Mihály, hogy “Valahogy csak lesz, mert úgy még sohasem volt, hogy sehogy sem lett volna.” 

Ambrus István: 
A kivándorlás Romániában talán még nagyobb gondot jelent, mint Magyarországon. Ezt a különböző társadalmi jelenségek mellett a megfelelő oktatás is elősegítheti, vagy éppen meggátolhatja. Főleg a tömbmagyarság esetében visszatérő probléma a román nyelv nem megfelelő ismerete, ellentétben a világnyelvekkel, ami összességében azt eredményezheti, hogy kényszerhelyzetben, a helyben maradást vagy a külföldi munkavállalást fontolgatva, figyelembe véve a nemzeti kisebbségi helyzetből adódó társadalmi sajátosságokat és megtapasztalt élethelyzeteket, az utóbbi javára billentheti a mérleget. Ennek eredményeként egyre növekvőbb tendenciát mutat az a trend, hogy a magyar közösség tagjai egyre nagyobb mértékben külföldön terveznek jövőt, az Erdélyből és a Partiumból kivándorlók pedig az esetek többségében nem Kelet-Közép-Európában látják az egyéni boldogulásuk lehetőségét. Ennek járulékos következményei hasonlóak a Magyarországon tapasztalt népességfogyáshoz.

 

AJTKHazatérnek-e a külföldön szerencsét próbáló fiatalok? Miért éri meg nekik hazamenni? Milyen kihívásokkal szembesülnek? Milyen példákat lát erre közvetlen környezetében?

Finta Márk: 
Persze, vannak, akik hazatérnek, mert látnak lehetőséget abban, hogy itt éljenek. Akár gyakorlatit, akár eszmeit. És szerencsére előfordul az is, hogy jó ötleteik vannak, és pozitívvá tudnak változtatni negatív tendenciákat. Csak ez sajnos ritka. 

Szerda Zsófia: 
Azt hiszem, nem is szerencsét próbálni megy nagy részük, mint a szegény legény a mesében, hanem tudatosan egy jobb oktatásügy, jobban megfizetett munkahely reményében, vagy mert egyszerűen elegük van az itthoni viszonyokból. S ők nem igazán jönnek haza, azt tapasztalom, hisz aki az egyetemet egy másik országban végzi el, az már ott is fogja kiépíteni az életét, ott fog munkába állni, párt találni magának, estébé. Amit pedig itt látnak, az a következő: kaotikus államberendezés, kis fizetések (ha elromlik a mosógéped, máris egy hétig csak krumplit eszel, ha újat kell venned), kevés megfelelő munkahely, sok embernél egy általános depresszió, érdektelenség, a kultúrafogyasztó réteg csökkenése (s talán ez az egyik legnagyobb probléma), s a pártfüggő kontraszelekció. Ahhoz, hogy ezt ne sötétnek lássuk, nem árt, ha van bennünk egy jó nagy adag humorérzék, irónia és cinizmus. S így már mindjárt nem is olyan szörnyű minden, nem igaz? Aki tényleg akarja, az meg tudja találni helyét az Északi-sarkon, és Kishegyesen is. Miért éri meg hazajönni? Mert itthon van az otthon. Jobb érvet nem tudok. Milyen kihívásokkal szembesülnek? Azt sorolhatnánk elég sokáig, de miért kellene megijedni egy kis kihívástól? Olyan példákat látok – ami nekem már pozitív jel –, hogy a külföldön dolgozó barátaim közül egyre többen költöznek picit közelebb Vajdasághoz, egyre többen élnek kétlaki életet, dolgoznak itt is, ott is. S ha nem nézzük az országhatárokat, azt is mondhatnánk, hogy itt laknak a szomszéd városban.    

Ambrus István: 
Egyénenként változó, hogy ki miért dönt a hazatérés mellett. Ennek okai elsősorban az anyagi és a társadalmi beágyazódottságban keresendőek. A székelyföldi és a kolozsvári ismerőseim körében azt tapasztalom, hogy akik külföldre költöztek, azok kis arányban, vagy szinte egyáltalán nem térnek vissza Romániába. Azok az emberek akik huzamosabb ideig külföldön tartózkodnak, egyre jobban elszakadnak azoktól a problémáktól és társadalmi szerepvállalástól, amelyben a kivándorlás előtt éltek, így idővel egyre kisebb az esélye annak, hogy megtalálják azokat a motivációs elemeket, amelyek mentén úgy dönthetnek, hogy visszaköltöznek. Ilyen tekintetben azok a kihívások, amelyekkel szembesülnek, gyakorlatilag változatlanok maradnak.

 

AJTKVan-e, és ha igen, milyen területeken, együttműködés más országokban élő magyar közösségekkel? Tudnának említeni néhány példát?

Finta Márk: 
Bizonyára van. Tinikoromban rengeteg határon túli ifjúsági találkozóra, táborba jártam, és életem legszebb élményei közé tartoznak. Ezért van az, hogy más határon túli közösségek létét, sorsát és problémáit is magaménak érzem. Szakmai szempontból, újságíróként pedig mindig szívesen fordulok erdélyi vagy vajdasági kollégáimhoz, és örülök, hogy bár nekik sem könnyebb, mint nekünk, azért továbbra is vannak olyan nagyszerű szakemberek, akik továbbviszik a stafétabotot. 

Szerda Zsófia: 
Tudomásom szerint van, persze. Nem is kevés. Különféle szervezetek, intézmények sok pályázatban vállalnak partneri viszonyt másik országok magyar közösségeivel. A színház, a népművészet, az irodalom, a környezetvédelem, a hagyományápolás területein mindenképp, s nekem ebbe van leginkább belelátásom, de egészen biztos vagyok benne, hogy sokkal több együttműködés van más területeken is. Üzleti, gazdasági, turisztikai, stb. S ott a Petőfi és a Kőrösi Csoma ösztöndíj is.   

Ambrus István: 
Intézményi és politikai szinten van. Erre jó példa egyes erdélyi és kárpátaljai civil szervezetek együttműködése, munkájuk kölcsönös segítése. A Magyarország által folytatott nemzetpolitikai kérdések és főbb problémák megoldása mentén, politikai szinten folyik a legnagyobb mértékű együttműködés, ugyanis az anyaország határain kívül élő magyar kisebbség esetében a kihívások sok esetben azonosak. A nemzetállami törekvések és a szélsőséges nacionalista megnyilvánulások céljai, eszközei szintén azonosak a környező országokban, így ennek a kivédése során kialakulhatnak sajátos módszerek, amelyeket kölcsönösen lehet alkalmazni a szerbiai, romániai vagy ukrajnai magyarság esetében. Ezeket leszámítva nem jellemző, hogy bármiféle együttműködés lenne más országok közösségeivel, egyrészt a földrajzi távolság, másrészt a kulturális különbségek miatt. Ahogy specifikusak a Magyarországon élők problémái, úgy sajátosak a Romániában élő magyarság problémái és kihívásai is. Furcsa kettősség ez, amelyet talán azzal lehet érzékeltetni leginkább, hogy milyen mértékű kulturális különbségek vannak a magyarországiak és az erdélyiek között. Ugyanazt a nyelvet beszéljük, azonos a kultúránk, a történelmünk, mégis máshogyan éljük meg a magyarságunkat a különböző nemzetállamokban. 

 

AJTKKi az ön erdélyi/szlovákiai/vajdasági személyes példaképe? Miért pont ő?

Finta Márk: 
Borzalmasan nehéz ez a kérdés. A múltba nem szeretek nyúlni, a jelenünkre pedig nem lehetünk túlzottan büszkék. Talán azok a szlovákiai magyar újságírók a példaképeim, akik tisztességesek tudtak maradni a körülményeink ellenére. 

Szerda Zsófia: 
Nincsenek példaképeim. Különböző emberekre felnézek számomra szimpatikus tulajdonságaik miatt, mint bátorság, kitartás, gondolkodásmód, humorérzék, segítőkészség, de nem bálványozok senkit annyira, hogy külön ki kellene emelnem. Egyébként is, ha folyamatosan példaképeket követünk, akkor nehezen tudjuk megtalálni saját hangunkat, utunkat. Gyerekkorban nem árt, ha van valamiféle példakép az ember előtt, én burekos szerettem volna lenni, teljesen ámulatba ejtettek a burekosok. Aztán, akinek normális hétköznapi példaképe van gyerekként, s valamit nem jól csinál, megkapja, hogy „Látod? Bezzeg a … (s itt jön a példakép neve) ezt sokkal jobban megcsinálta volna”. Így aztán a példaképünk kezd egyre jobban idegesíteni, majd azt mondjuk, na jó, hagyjuk ezt a példaképesdit. Rajongani nagyon tudok dolgokért, és emberekért, főleg művészekért, de nem azért, mert olyan szeretnék lenni, mint ők. Értékeket kell követni, azt pedig, hogy ezek mi alapján alakulnak ki, vagy változnak, a minket ért hatások, a környezet alakítja ki. 

Ambrus István: 
A személyes erdélyi példaképeim Kós Károly, Márton Áron és Moyses Márton, ugyanis ők a legnehezebb időszakban olyan példát mutattak a Romániában élő magyarságnak, amely ma is követendő. Kós Károly sajátos erdélyi magyar építészeti formanyelvet teremtett, Márton Áron azt mutatta meg, hogy az egyházon keresztül milyen ellenállást lehet tanúsítani egy totalitarista rendszerrel szemben, Moyses Márton pedig erdélyi forradalmárként, élete árán az 1956-os forradalom eszméjében szállt szembe a diktatúrával. Mindhárman arra szolgálnak példával, hogy képességeikhez és lehetőségeikhez mérten életük árán is az erdélyi magyar közösséget szolgálták. Életpályájuk, az általuk közvetített értékrendszer napjainkban is azt mutatja, hogy miként lehet tenni a magyarságért, hogy felelősséget kell vállalnunk és felelősséggel tartozunk a közösségünkért és ezt nem csak szóban, hanem tettekben is ki kell fejeznünk. Az ő példájuk mutatja, hogy a legnehezebb helyzetekben is helyben kell maradnunk, ugyanis a közösségünk és kultúránk feladása egyben önmagunk megtagadása is.

 

AJTKMilyen erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyar írót/költőt olvas épp?

Finta Márk: 
Fülöp Antal Madách-díjas írónk könyvéhez, a Piszkos emberhez mindig visszatérek, ennél a regénynél semmi sem adja vissza jobban szülővárosomat, Komáromot (bár a város neve egyszer sem hangzik el a könyvben). Szívesen forgatom Gazdag József és Szalay Zoltán írásait is.

Szerda Zsófia: 
Most éppen próbálom behozni a lemaradásom, hisz kevés időm volt az elmúlt időszakban olvasni, az asztalomon lévő könyvek tetején jelenleg kedves barátnőm, Bencsik Orsolya Több élet című könyve fekszik.  

Ambrus István: 
Szilágyi István. 

 

AJTKHa egy anyaországi fiatal meg szeretné ismerni az erdélyi/szlovákiai/vajdasági zenei életet, kit ajánlana számára feltétlenül?

Finta Márk: 
Nem vagyok nagy rajongója a szlovákiai magyar zenei életnek, az ízlésem viszonylag rétegzenei. De vannak nagyszerű művészeink, ilyen például Tóbisz Titusz operaénekes. 

Szerda Zsófia: 
Huh. Hát talán Lajkó Félixet, vagy a Fokos zenekart, ott a Sin Seekas, s kedves öcsém, Szerda Árpád, vagy a Sjaj & I, Bakos Árpád, az Iskon, stb. S a többi itt élő nemzet népzenéje. Vagy egy jó vajdasági lagzi.  Nagyapám magyar nótákat énekelt, én azt a műfajt is szeretem, nekem az is olyan igazi vajdasági életérzést közvetít. 

Ambrus István: 
Egy kolozsvári zenekart, a Funkorporationt.

 

AJTKMelyik a kedvenc helyi kulturális rendezvénye, ami a magyar közösséghez kapcsolódik?

Finta Márk: 
Sokáig kedveltem a Gombaszögi Nyári Tábort, és most is kedvelem, csak hát beférkőzött a politika, és már semmi sem olyan, mint régen. A szervezők azonban szerencsére tartják magukat. A másik kedvencem a Jókai Napok amatőr színházi fesztivál, mely már több mint fél évszázados, és minden kisebb-nagyobb hibája ellenére pótolhatatlan. 

Szerda Zsófia: 
Kicsit hazabeszélek, hisz a Malomfesztivált egész évben szervezzünk kedves barátaimmal karöltve, így hát ez az egyik kedvencem. Emellett pedig a Dombos Fesztivál, a Desiré Central Station kortárs színházi fesztivál, a Palicsi Filmfesztivál is a kedvenceim között vannak, szívesen járok a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjére, a Durindóra és a Gyöngyösbokrétára, színházaink új bemutatóira, irodalmi estekre, kiállításokra, s mindenféle egyéb megmozdulásra, ahol emberekkel lehet találkozni és beszélgetni. 

Ambrus István: 
Kolozsvári Magyar Napok. 

 

AJTKHogyan látja az erdélyi/szlovákiai/vajdasági magyar közösséget öt vagy tíz év múlva?

Finta Márk: 
Nem sokban különbözik majd a jelenlegi helyzetétől. Talán csak mindenből egy kicsit kevesebb lesz. Kevesebben leszünk a lakosságnyilvántartásban, kevesebb iskolánk lesz, eltűnik az önálló, szabad sajtónk, kevesebb könyvet adunk majd ki. Szívünk mélyén tíz év múlva is pontosan tudni fogjuk, mi a hiba, és hol rontottuk el, de azért csak zavartan és meglepetten forgatjuk majd a fejünket, és próbálunk majd úgy tenni, mintha a felelősség másé lenne. És én lennék a legboldogabb, ha a jóslatomból egy betű sem teljesülne.

Szerda Zsófia: 
Valószínűleg néhány városból, faluból sajnos eltűnnek majd a magyarok, Szabadkán, Zentán, Magyarkanizsán pedig felerősödik a már most kialakulófélben levő tömb. Ez a pesszimista oldalam véleménye, az optimistáé pedig az, hogy egyszer csak orbitális tempóban elkezd javulni az ország helyzete, s a sok honvággyal küszködő külföldön élő fiatal visszaköltözik és újranépesíti ezt az egyébként gyönyörű vidéket, mert akkor már látnak majd lehetőséget abban, hogy itt csináljanak valami maradandót. Én szeretek itt élni, s azt hiszem, hogy ha közösségben gondolkodunk, nagyon nagy dolgokra lehetünk képesek. A közösséget emberek csoportjaként látom, s nem feltétlenül kötöm nyelvhez, valláshoz, ilyen-olyan hovatartozáshoz. Sokkal inkább egy irányba gondolkodók csoportjának képzelem el. S úgy érzem ez kialakulóban (újraalakulóban) van már most itthon.   

Ambrus István: 
Az erdélyi magyar közösségnek továbbra is szembe kell nézni olyan kihívásokkal, mint a magyar oktatási rendszer fenntartása, és a nyelvhasználat terén is konstans erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzet ne forduljon rosszabbra. A jelenlegi kihívások és problémák a következő 5-10 évben is adottak lesznek, a kérdés az, hogy az elmúlt időszakban ezzel szemben alkalmazott gyakorlatot hogyan lehet még jobban tökéletesíteni, valamint, hogy lesznek-e olyan tagjai a közösségnek, akik továbbra is felvállalják az ilyen jellegű feladatokat.

Regisztrálj és fizess elő, hogy hozzáférhess az általunk kínált összes tartalomhoz!

Kíváncsi vagy a kutatóink által írt legfrissebb anyagokra? Szeretnéd elsőként elolvasni az elemzéseket? Akkor regisztrálj most!

Szeretnél egy olyan platform előfizetője lenni, ahol minden tudást megtalálsz egy helyen? Ahol nem csak mélyelemzések, de exkluzív online rendezvények anyagaiba is bepillantást nyerhetsz? Akkor ne habozz, vásárold meg kedvezményes áron elérhető előfizetési csomagjaink egyikét!